Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Consell  > Funcions  > DECRET 305/1993, de 9 de desembre, de creació del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.
 

DECRET 305/1993, de 9 de desembre, de creació del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

(DOGC núm. 1837, de 27.12.1993)
Per tal d'assolir qualitat en l'ensenyament, cal que les administracions educatives es dotin d'aquells instruments que permetin efectuar una avaluació del sistema educatiu, amb la finalitat d'analitzar en quina mesura els diferents elements que el conformen contribueixen a la consecució dels objectius establerts i de facilitar les dades que permetin una adequada presa de decisions a l'Administració educativa.

El Consell Assessor per a l'Avaluació de la Implantació de la Reforma Educativa a Catalunya, creat per l'Ordre de 24 de maig de 1991, ha realitzat al llarg d'aquest temps una valuosa tasca d'anàlisi de les repercussions de la implantació del nou sistema educatiu instaurat per la Llei 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

D'altra banda, l'article 62.1 de la Llei 1/1990, de 3 d'octubre, abans esmentada, preveu que l'avaluació externa del sistema educatiu s'ha d'orientar vers una adequació permanent d'aquest a les demandes socials i a les necessitats educatives, i s'aplicarà sobre els alumnes, el professorat, els centres, els processos educatius i sobre l'Administració mateixa.

Per aquest motiu, escau ara que el Departament d'Ensenyament es doti d'un òrgan assessor que efectuï una tasca d'anàlisi i avaluació externa sobre tots els àmbits que conformen el sistema educatiu de nivell no universitari a Catalunya.

Amb aquesta finalitat, es crea el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, compost bàsicament per experts de prestigi reconegut en el món de l'educació, com a òrgan de consulta i assessorament al Departament d'Ensenyament.

D'acord amb el que s'ha exposat, a proposta del conseller d'Ensenyament, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, i amb l'acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1 Es crea el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, com a òrgan de consulta i assessorament al Departament d'Ensenyament, adscrit a la seva Secretaria General, el qual té com a objectiu efectuar una tasca d'anàlisi i avaluació externa del sistema educatiu de nivell no universitari a Catalunya.

Article 2
2.1 El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu és format pels membres següents: President: el conseller d'Ensenyament o persona en la qual delegui.
Sis vocals nomenats pel conseller d'Ensenyament d'entre experts de reconegut prestigi en el món de l'educació.
A les sessions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, hi assisteix com a secretari, amb veu però sense vot, un funcionari del Departament d'Ensenyament.
2.2 El nomenament dels vocals del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu es fa per un període màxim de quatre anys, sens perjudici que puguin ser reelegits successivament.

Article 3
3.1 D'acord amb l'objectiu establert a l'article 1, corresponen al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu les funcions següents: a) Elaborar dictàmens referents a l'assoliment dels objectius fixats en la legislació vigent en matèria d'educació.
b) Fer estudis sobre la incidència de la implantació del nou sistema educatiu, especialment pel que fa a l'accés dels alumnes a l'ensenyament superior i al món professional i l'adequació entre els sistemes educatiu i productiu.
c) Elaborar informes i propostes en relació amb la millora de la qualitat de l'ensenyament i l'adequació del sistema educatiu a les demandes socials i les necessitats educatives.
d) Elaborar informes i propostes en relació amb la realitat i les perspectives dels sistemes educatius d'altres països i amb els seus sistemes d'avaluació.
e) Fomentar intercanvis sobre experiències anàlogues amb institucions similars d'altres països.
f) Proposar l'establiment de convenis amb altres organismes o entitats, públiques o privades, que tinguin finalitats anàlogues a les del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.
3.2 El Departament d'Ensenyament pot consultar el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu sobre aspectes que contribueixin a la millora i qualitat del sistema educatiu no regulats en l'apartat anterior.
3.3 Els estudis i informes elaborats pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu han de coadjuvar en l'avaluació del sistema educatiu en general, sense que puguin tenir cap repercussió directa sobre l'avaluació individual dels alumnes i del personal docent i no docent.
En tot cas, les actuacions que es puguin produir en els centres o sobre els alumnes o el personal docent i no docent com a conseqüència de l'activitat d'avaluació portada a terme pel Consell s'han de realitzar mitjançant la Inspecció d'Ensenyament.

Article 4
4.1 El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu s'ha de reunir almenys tres cops l'any, o quan ho acordi el seu president a iniciativa pròpia o a sol·licitud com a mínim de tres dels seus membres.
4.2 El Consell pot sol·licitar al Departament d'Ensenyament l'assessorament de funcionaris qualificats d'aquest Departament en relació amb les funcions que té encomanades.
4.3 Per al compliment de les seves funcions, el Consell podrà sol·licitar informació i dades del Departament d'Ensenyament referides a l'objecte del seu estudi, i encomanar estudis i col·laboracions a càrrec de les consignacions pressupostàries que se li assignin.
4.4 El Consell Superior d'Avaluació podrà demanar informes al Consell Escolar de Catalunya per tal d'orientar i completar els seus propis dictamens i estudis.

Article 5

El càrrec de membre del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu no pot ser retribuït. No obstant això, es poden percebre dietes i indemnitzacions per l'assistència a les reunions d'acord amb la normativa vigent.

Disposicions addicionals

- 1 El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu ha d'elaborar en el termini de tres mesos el seu Reglament de funcionament intern, el qual ha de ser aprovat pel conseller d'Ensenyament i s'ha d'ajustar a les previsions contingudes en aquest Decret i a la normativa reguladora dels òrgans col·legiats.

- 2 El Departament d'Ensenyament dotarà el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu dels recursos humans i materials suficients per al compliment de les seves funcions.

Disposició derogatòria

Única

Es deroguen l'Ordre de 24 de maig de 1991, de creació del Consell Assessor per a l'Avaluació de la Implantació de la Reforma Educativa a Catalunya, i l'Ordre de 4 de juny de 1993, per la qual es modifica l'Ordre de 24 de maig de 1991 esmentada.

Disposicions finals

- 1 Es faculta el conseller d'Ensenyament per adoptar les mesures oportunes per al desplegament d'aquest Decret.

- 2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 9 de desembre de 1993

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Joan M. Pujals i Vallvé
Conseller d'Ensenyament
Data d'actualització: 17.12.2007