Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Publicacions  > Informes d'Avaluació  > 7 - La situació de la llengua anglesa al batxillerat a Catalunya (2005)
 

La situació de la llengua anglesa al batxillerat a Catalunya

 La situació de la llengua anglesa al batxillerat a Catalunya
L'informe recull les dades obtingudes en l'avaluació de la llengua anglesa efectuada en una mostra d'alumnat de segon de batxillerat. Es donen els resultats obtinguts en les diferents habilitats avaluades i es comparen amb els de l'avaluació realitzada l'any 2000 (La situació de la llengua anglesa a l'ensenyament no universitari de Catalunya. Departament d'Ensenyament, Consell Superior d'Avaluació, 2003). Es tenen en compte els canvis que s'han produït en l'ensenyament reglat en aquests últims anys.

Les habilitats avaluades són la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral, l'expressió escrita i la competència gramatical. La prova es basa en les proves de cicle elemental de les escoles oficials d'idiomes (EOI) per tal de poder relacionar els resultats amb uns nivells establerts corresponents a una certificació oficial.

La primera part de l'informe exposa la metodologia emprada en l'avaluació. La segona explica les modificacions curriculars i horàries que s'han dut a terme del 2000 al 2004 en l'ensenyament de la llengua anglesa a l'ESO i al batxillerat i compara el currículum de batxillerat amb el de cicle elemental de les EOI. La tercera part presenta els resultats generals obtinguts, comparats amb els resultats de l'avaluació del 2000. Hi ha exemples de preguntes amb els precentatges d'encerts. La quarta part fa una anàlisi de les dades de context respecte al centre, a l'alumnat i al professorat d'anglès. Inclou una relació entre els resultats obtinguts i les dades de context i un apartat dedicat a les variables explicatives dels resultats. La darrera part de l'informe conté un bloc de conclusions i un altre de recomanacions per a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa en els centres educatius i per a la presa de decisions de política educativa.

1a edició: juliol de 2005
94 pàgines
Data d'actualització: 17.12.2007