Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Avaluacions del Consell  > Avaluacions internacionals  > PISA  > PISA 2018. Aplicació de la prova
 

PISA 2018


Aplicació de la prova

L’estudi PISA (Programme for International Student Assessment) és un estudi triennal de l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) que s’aplica sobre alumnes de quinze anys d’arreu del món amb l’objectiu d’avaluar els sistemes educatius dels països que hi participen. En cada cicle hi participen més països, de manera que si l’any 2000 n’eren 43, el 2018 en són 80.

Catalunya hi participa amb mostra pròpia des de l’any 2003 i la coordinació correspon al Departament d’Ensenyament a través del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. La selecció dels centres que constitueixen la mostra l’ha dut a terme el consorci PISA 2018, seguint els requeriments tècnics establerts. La mostra d’enguany està formada per més de 2.000 alumnes, que pertanyen a 50 centres (31 públics i 19 concertats).

Les proves s'apliquen als 50 centres de la mostra entre els dies 16 d'abril i el 31 de maig de 2018. S'apliquen en llengua catalana, que és la llengua vehicular de l'ensenyament.

En cada cicle, PISA s’avalua un domini principal i dos de secundaris. La prova d'avaluació PISA 2018 té com a àmbit prioritari la competència lectora i com a àmbits secundaris la competència matemàtica i la competència científica. PISA té també un domini innovador, que el 2018 és la competència global. En una part dels centres també s’avalua la competència financera. Totes les proves s'apliquen amb ordinador. 

El desplegament de l’avaluació per ordinador ha donat l’oportunitat d'implementar una avaluació adaptativa en la competència principal (competència lectora), és a dir, que les preguntes variïn en funció de les respostes que dona cada alumne. Aquesta avaluació adaptativa ha de permetre nivells més alts de precisió, ja que ajusta la dificultat dels ítems d’avaluació a les capacitats de cada estudiant.

La prova PISA s’acompanya d’una sèrie de qüestionaris de context on els alumnes faciliten informació sobre ells mateixos i el seu entorn familiar. També s’inclouen qüestionaris per al professorat i per al centre educatiu. L’objectiu d’aquests qüestionaris és comprendre la relació entre els resultats dels estudiants i aspectes de les pràctiques escolars i de l’aula, així com factors relacionats amb el context econòmic, social i cultural.

És important remarcar que l’estudi PISA pretén avaluar sistemes educatius i que en cap cas avalua ni centres ni alumnes. És per això que la prova està dissenyada de tal manera que els resultats són únicament interpretables en el conjunt de la mostra catalana, és a dir, en el conjunt dels 50 centres que hi participen.


Data d'actualització: 24.04.2018