Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Què avalua?

La prova del 2018 avalua les competències següents:

 • La competència lingüística en llengua catalana
 • La competència lingüística en llengua castellana
 • La competència lingüística en llengua estrangera (anglès o francès)
 • La competència lingüística en llengua occitana aranesa (l'Aran)
 • La competència matemàtica
 • L'àrea de coneixement del medi natural (és una novetat d'enguany)


Les proves en competència lingüística en llengua catalana i castellana (i llengua occitana aranesa) avaluen:

 • La comprensió oral mitjançat una audició i ítems de resposta múltiple simple que avaluen els processos d'obtenció d'informació i interpretació.
 • La comprensió lectora mitjançant ítems de resposta múltiple simple i ítems de resposta oberta que avaluen els processos d'obtenció d'informació, d'interpretació i de reflexió.
 • L'expressió escrita mitjançant ítems de resposta múltiple simple de competència lingüística (lèxic i morfosintaxi) i amb l'elaboració d'una composició escrita on s'avaluen els aspectes formals (lletra,espais, marges), la competència discursiva (coherència i adequació) i la competència lingüística (lèxic, ortografia i morfosintaxi).La prova de competència lingüística en llengua estrangera avalua:

 • La comprensió lectora i la comprensió oral mitjançant ítems de resposta múltiple simple que avaluen els processos d'obtenció d'informació i d'interpretació.
 • L'expressió escrita, amb l'elaboració d'una breu producció, pautada i contextualitzada.  Es mesura la competència discursiva (coherència i adequació, guiades pel plantejament de l'activitat) i la competència lingüística (lèxic, morfosintaxi, ortografia de nivell bàsic).


La prova de competència matemàtica avalua:

 • L'habilitat de l'alumnat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, produir i interpretar diferents tipus d’informació matemàtica, aplicar coneixements sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana i justificar els resultats obtinguts. Ho fa amb ítems referits a:
  • Numeració i càlcul
  • Espai, mesura i representació gràfica de dades
  • Relacions i canvi

 

La prova de l'àrea de coneixement del medi natural avalua tres aspectes del domini competencial:

 • Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.
 • Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.
 • Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.

Les habilitats necessàries per desenvolupar aquests aspectes del domini competencial es poden consultar al marc conceptual.

 

Data d'actualització: 12.02.2018