Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Com s'estructura la prova?

La prova està formada per cinc quaderns: competència lingüística en llengua catalana, competència lingüística en llengua castellana, competència lingüística en llengua estrangera, competència matemàtica i coneixement del medi natural. L'alumnat de la Vall d'Aran té un quadern de competència lingüística en aranès.

Els quaderns de competència lingüística en llengua catalana, castellana i llengua occitana aranesa contenen:

  • Ítems d'opció múltiple simple sobre un text oral per avaluar la comprensió oral.
  • Ítems d'opció múltiple simple sobre dos textos de tipologia diversa (narratius, expositius, etc.) per avaluar la comprensió lectora.
  • Dos ítems de resposta oberta per avaluar la comprensió lectora.
  • Ítems d'opció múltiple simple per avaluar la competència lingüística (lèxic i morfosintaxi).
  • Una redacció per avaluar l'expressió escrita.

El quadern de competència lingüística en llengua estrangera (anglès o francès) conté:

  • Ítems d'opció múltiple simple sobre dos textos orals per avaluar la comprensió oral.
  • Ítems d'opció múltiple simple sobre dos textos escrits per avaluar la comprensió lectora.
  • Una redacció per avaluar l'expressió escrita.

El quadern de competència matemàtica conté activitats que parteixen d'estímuls o situacions-problema que impliquen el domini del llenguatge i del raonament matemàtic i de diferents tipus de contingut del currículum de l'àrea de matemàtiques. Els ítems són d'opció múltiple simple i de resposta oberta (quatre ítems). S'avalua:

 • Càlcul directe, problemes de resposta immediata, justificacions a respostes donades. Amb aquestes activitats s'avaluen els aspectes relacionats amb la numeració i el càlcul.
 • Perímetres i superfícies de figures planes, elements de figures tridimensionals, comprensió de gràfics associats a taules. Amb aquestes activitats s’avaluen els aspectes relacionats amb l'espai, la mesura i la representació gràfica de dades.
 • Percentatges relacionats amb situacions quotidianes, equivalències i regularitats en sèries. Amb aquestes activitats s'avaluen els aspectes relacionats amb les relacions i el canvi.

El quadern de l'àrea de coneixement del medi natural conté quatre activitats d'estímul, estructurades a partir d'un context inicial que pot tenir diferent format: un fragment escrit, diagrames, gràfics, figures, taules, etc. Els ítems d'aquesta prova seran de dos tipus: d'opció múltiple simple i de resposta oberta (cinc ítems).

Data d'actualització: 12.02.2018