Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Avaluacions del Consell  > Avaluació de sisè d'educació primària  > Curs 2017-2018  > Quins són els criteris de correcció?
 

Quins són els criteris de correcció?

Aspectes a avaluar en la competència lingüística

Llengua catalana i llengua castellana

Comprensió oral i comprensió lectora:

 • La comprensió literal i la comprensió inferencial es mesuren mitjançant preguntes d'opció múltiple i algunes preguntes obertes.

 Expressió escrita:

 • L'expressió escrita es mesura amb una redacció, on s'avalua:
  • La competència discursiva, que es mesura segons la coherència i l'adequació al tema proposat.
  • La competència lingüística, que es mesura segons l'ús del lèxic, el domini de l'ortografia i de la morfosintaxi.
  • El lèxic i la morfosintaxi s'avaluen també amb quatre ítems d'opció múltiple.
  • Els aspectes formals, que són la lletra i la presentació.
  • Les redaccions han de tenir un mínim de 100 paraules.

 

Llengua estrangera

Comprensió oral i comprensió lectora:

 • La comprensió literal i la comprensió inferencial es mesuren mitjançant preguntes d'opció múltiple.

 Expressió escrita:

 • L'expressió escrita es mesura amb una redacció, on s'avalua:
  • La competència discursiva, que es mesura segons la coherència i l'adequació al tema proposat.
  • La competència lingüística, que es mesura segons l'ús del lèxic, el domini de l'ortografia i de la morfosintaxi.
  • Les redaccions han de tenir entre 40 i 50 paraules.


Aspectes a avaluar en la competència matemàtica

 • La competència d'utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques (per comptar, operar, mesurar, situar-se en l'espai i organitzar i analitzar dades) es mesura mitjançant preguntes directes de càlcul, problemes immediats, desplegament de figures i activitats de completar i aproximar operacions. Aquestes preguntes s'agrupen en blocs per al seu tractament i estudi segons el tipus d'operació a fer.
 • La competència d'obtenir informació i interpretar-la es mesura mitjançant l'obtenció de dades incorporades en gràfics, la regularitat en sèries numèriques, etc.
 • La competència de plantejar i resoldre problemes es mesura segons el procés de raonament i dels resultats obtinguts a partir de les situacions plantejades.


Les competències que s'avaluen es desenvolupen en els tres blocs següents: numeració i càlcul; espai, mesura i representació gràfica de dades; relacions i canvis. Es tenen en compte de forma específica tres grans categories de processos: reproducció, connexió i reflexió.


Aspectes a avaluar en l'àrea de coneixement del medi natural

La prova avalua tres aspectes del domini competencial mitjançant ítems d'opció múltiple simple (la majoria) i cinc ítems de resposta oberta (vegeu l'apartat Què avalua?).

Data d'actualització: 12.02.2018