Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Què avalua?

La prova de quart d'ESO del curs 2018-2019 avalua:

- La competència comunicativa lingüística en llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera (i aranès a l'Aran).
- La competència matemàtica.
- La competència cientificotecnològica.

1) La competència comunicativa lingüística consisteix en la capacitat de comprendre i produir textos i missatges de tipologia diversa, utilitzant la llengua com a vehicle de comunicació, obtenció d'informació i suport del coneixement.

En llengua catalana i castellana (i aranès) la prova mesura, de manera coordinada, les mateixes competències i amb els mateixos criteris. Es poden establir lligams amb altres matèries (ciències socials, ciències de la naturalesa...) a través de textos amb temàtica pròpia d’aquestes matèries. S'avalua:

Comprensió lectora: obtenció d’informació; interpretació de la informació; reflexió i valoració.

Expressió escrita: redacció (adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística).

Les proves consten de tres textos de tipologia diversa, amb una sèrie d'ítems agrupats en quatre blocs. A cada un dels tres textos li correspon un bloc de preguntes. Hi ha un bloc final amb preguntes globals, que fan referència a dos dels textos o a tots tres. S’hi inclouen preguntes obertes.

En llengua estrangera (anglès, francès o alemany) s'avalua:

Comprensió oral: obtenció d’informació i interpretació de la informació.

Comprensió lectora: obtenció d’informació i interpretació de la informació.

Expressió escrita: adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.

2) La competència matemàtica avalua la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, informacions numèriques, dades estadístiques i els aspectes espacials de la realitat. Inclou operacions bàsiques, símbols i formes d'expressió i de raonament matemàtic, situacions i problemes relacionats amb la vida quotidiana, professional i personal i amb el coneixement científic i social.

Blocs de continguts: numeració i càlcul; espai, forma i mesura; canvi i relacions; estadística i atzar.

Processos: els tres nivells de dificultat del procés cognitiu, que són reproducció (representacions simples; càlculs i procediments rutinaris; resolució de problemes senzills); connexió (comprensió i construcció de models simples; interpretació i resolució de problemes estàndards; ús de diversos mètodes ben definits); reflexió (formulació i resolució de problemes més complexos que impliquen reflexió, intuïció, generalització i interrelació de coneixements rellevants; ús de mètodes més complexos).

3) La competència cientificotecnològica consisteix en la capacitat de resoldre problemes, d'explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques, d'interpretar dades i de reconèixer els aspectes principals de la investigació científica. Tot això dut a terme a partir dels coneixements científics i tecnològics, així com del domini dels processos de l'activitat científica.

Data d'actualització: 31.10.2018