Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Com s'avalua?

D’acord amb el concepte de competència en el món educatiu, la prova mesura en quin grau l’alumnat és capaç d’aplicar els seus coneixements, habilitats i actituds per resoldre problemes o situacions semblants als que haurà d’afrontar en la vida en societat, tant si continua estudiant com si s’integra en el món laboral.

Els resultats de la prova completen i enriqueixen les diferents fonts d'informació de què disposen els centres per identificar en cada alumne el seu grau d'assoliment de les competències i els coneixements bàsics i, si és el cas, els factors que poden condicionar el seu itinerari formatiu posterior.

La prova permetrà orientar l’alumnat i les famílies en l’elecció de les opcions a prendre un cop finalitzada l’educació obligatòria. Els resultats no seran, però, vinculants per avaluar les matèries de quart d’ESO ni per obtenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria, decisions que corresponen al centre.

Per tal d’evitar la introducció de factors subjectius en la correcció, la gran majoria de les activitats i d'ítems de la prova són de resposta tancada d'elecció múltiple. Les respostes a les preguntes tancades no es marquen al quadern, sinó en un full de respostes a part.

Com a novetat d'enguany, cal tenir en compte que a cada quadern li correspon dos fulls de respostes:

  • FULL DE RESPOSTES 1: és per respondre les preguntes tancades. Té una correcció automatitzada.
  • FULL DE RESPOSTES 2: és per respondre les preguntes obertes i/o escriure la redacció (en la competència comunicativa lingüística).
  • No s'ha de marcar ni escriure cap resposta al quadern.

 

 

Data d'actualització: 08.11.2018