Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Què avalua?

La prova de quart d'ESO del curs 2017-2018 avalua:

- La competència comunicativa lingüística en llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera (i aranès a l'Aran).
- La competència matemàtica.
- La competència cientificotecnològica.

1) La competència comunicativa lingüística consisteix en la capacitat de comprendre i produir textos i missatges de tipologia diversa, utilitzant la llengua com a vehicle de comunicació, obtenció d'informació i suport del coneixement.

En llengua catalana i castellana (i aranès) la prova mesura, de manera coordinada, les mateixes competències i amb els mateixos criteris. Es poden establir lligams amb altres matèries (ciències socials, ciències de la naturalesa...) a través de textos amb temàtica pròpia d’aquestes matèries.

Comprensió lectora: obtenció d’informació; interpretació de la informació; reflexió i valoració.

Expressió escrita: redacció (adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística).

En llengua estrangera (anglès, francès o alemany) s'avalua:

Comprensió oral: obtenció d’informació i interpretació de la informació.

Comprensió lectora: obtenció d’informació i interpretació de la informació.

Expressió escrita: adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.

2) La competència matemàtica consisteix en la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar els nombres, les informacions numèriques i els aspectes espacials de la realitat. Inclou les operacions bàsiques, els símbols i les formes d'expressió i de raonament matemàtic, problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i social.

Blocs de continguts: numeració i càlcul; espai, forma i mesura; canvi i relacions; estadística i atzar.

Processos: reproducció (representacions simples; càlculs i procediments rutinaris; resolució de problemes senzills); connexió (comprensió i construcció de models simples; interpretació i resolució de problemes estàndards; ús de diversos mètodes ben definits); reflexió (formulació i resolució de problemes més complexos que impliquen reflexió, intuïció, generalització i interrelació de coneixements rellevants; ús de mètodes més complexos).

3) La competència cientificotecnològica consisteix en la capacitat de resoldre problemes, d'explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques, d'interpretar dades i de reconèixer els aspectes principals de la investigació científica. Tot això dut a terme a partir dels coneixements científics i tecnològics, així com del domini dels processos de l'activitat científica.

Podeu consultar l'actualització del marc conceptual de la prova d'avaluació de la competència cientificotecnològica en el document de més avall.

Data d'actualització: 18.10.2017