Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Com s'avalua?

D’acord amb el concepte de competència en el món educatiu, la prova mesura en quin grau l’alumnat és capaç d’aplicar els seus coneixements, habilitats i actituds per resoldre problemes o situacions semblants als que haurà d’afrontar en la vida en societat, tant si continua estudiant com si s’integra en el món laboral.

Els resultats de la prova completen i enriqueixen les diferents fonts d'informació de què disposen els centres per identificar en cada alumne el seu grau d'assoliment de les competències i els coneixements bàsics i, si és el cas, els factors que poden condicionar el seu itinerari formatiu posterior.

La prova permetrà orientar l’alumnat i les famílies en l’elecció de les opcions a prendre un cop finalitzada l’educació obligatòria. Els resultats no seran, però, vinculants per avaluar les matèries de quart d’ESO ni per obtenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria, decisions que corresponen al centre.

Per tal d’evitar la introducció de factors subjectius en la correcció, la gran majoria de les activitats i d'ítems de la prova són de resposta tancada d'elecció múltiple. Les respostes a les preguntes tancades no es marquen al quadern, sinó en un full de respostes a part.

Com a novetat d'aquest any, s'ha de destacar que en competència lingüística en llengua catalana, llengua castellana (i aranès) s'han introduït tres preguntes obertes. Com en la redacció inclosa en aquestes proves, es donaran unes normes específiques de correcció.

Cal tenir en compte que:

- En la prova de llengua catalana i llengua castellana (i aranès), les tres respostes obertes i la redacció s'han de contestar en el quadern i no en el full de respostes.

- En la prova de llengua estrangera es recomana que les activitats de comprensió oral es contestin primer al quadern i que després es passin les respostes al full de respostes. La redacció també s'ha de fer al quadern.

- En la prova de matemàtiques i en la prova cientificotecnològica hi ha quatre preguntes obertes, que s'han de contestar al quadern.

- Les preguntes de resposta oberta estan convenientment indicades tant al quadern com al full de respostes.

Data d'actualització: 18.10.2017