Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Prova d'avaluació diagnòstica d'educació primària. 2017-2018


L'avaluació diagnòstica. Característiques i finalitats

D’acord amb la Llei d'Educació de Catalunya i amb la legislació vigent, tal com es preveu en la resolució per a l’organització i el funcionament dels centres, tots els centres han de fer una avaluació diagnòstica, centrada en les competències bàsiques del currículum.

L’avaluació diagnòstica té caràcter orientador i formatiu per als centres. No determina, per tant, l’expedient acadèmic individual de l’alumnat.

L’avaluació diagnòstica avalua l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica a la meitat del tercer curs d’educació primària.

Els resultats de la prova, conjuntament amb altres indicadors, ajuden els centres a analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent per assolir les competències i els aprenentatges que estableix el currículum.

Per tal de proporcionar als centres un instrument homogeni de mesura, el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu elabora les proves i defineix els criteris d'aplicació i de correcció. Això no obstant, l'aplicació i la correcció de les proves i l’anàlisi dels resultats són a càrrec dels equips docents dels centres. Per facilitar aquest anàlisi, el Consell proporciona un document específic.

Dates en què s'apliquen les proves

Les proves s'apliquen durant el segon trimestre del curs.

Les proves de tercer curs d'educació primària s'han d'aplicar entre els dies 5 i 16 de març de 2018.  

El centre decideix el dia o els dies concrets en què es fan les proves, dins de la quinzena prevista. És important que tots els grups facin la mateixa prova simultàniament.

El centre pot decidir administrar de manera flexible el temps d'aplicació de cada un dels quaderns.

Estructura i contingut de les proves

Competència comunicativa lingüística 

Avalua la competència en llengua catalana i en llengua castellana, així com en la varietat aranesa de la llengua occitana, que només s'aplica a l'Aran. 

Hi ha una prova específica per a cada una de les llengües.

Cada prova inclou els apartats següents:

- comprensió oral
- comprensió lectora
- expressió oral
- expressió escrita

Cada prova consta de tres blocs, que s'apliquen en sessions diferents.

La primera sessió avalua la comprensió oral i la comprensió lectora. Per a la comprensió oral hi ha un document per al docent amb el text que els alumnes han d'escoltar i un quadern per a l'alumne, que conté preguntes de comprensió oral sobre el text que han escoltat. Per a la comprensió lectora hi ha dos textos amb preguntes.

Cal triar la resposta correcta entre quatre opcions en la major part de les preguntes. Hi ha alguna pregunta on s'ha de marcar si una afirmació és verdadera o falsa i n'hi ha d'altres de resposta oberta, en què cal escriure una resposta clara.

La segona sessió avalua l'expressió escrita. L'alumne ha de: a) completar una graella de planificació de la redacció; b) fer la redacció; c) completar una graella de revisió de la redacció.

La tercera sessió avalua l'expressió oral. L'alumne ha de completar una graella de planificació i ha de desenvolupar el tema proposat davant d'un petit grup de companys.

Comprensió oral

S'avaluen:

- L'obtenció de la informació:

 • Identificació del sentit global i de les idees rellevants del text.
 • Identificació de la idea principal en  missatges clars i senzills.

- La interpretació de la informació:

 • Comprensió de vocabulari i expressions d'ús habitual.
 • Deducció d'informació no explícita.

Comprensió lectora

S'avaluen:
 
- L'obtenció de la informació:

 • Localització d'informació explícita i identificació de les idees rellevants del text.

 - La interpretació de la informació:

 • Deducció d'informació no explícita.
 • Establiment de relacions entre apartats del text.
 • Comprensió de les idees rellevants del text.

- La reflexió sobre el text:

 • Identificació del sentit global del text.
 • Relació d'aspectes del text amb experiències o coneixements personals.
 • Reconeixement dels gèneres textuals bàsics.

Expressió escrita
 
S'avaluen:

- La competència discursiva (l'adequació del registre a la situació comunicativa i la coherència del discurs).
- La competència lingüística (l'ús del lèxic, l'ortografia i les estructures morfosintàctiques bàsiques de la llengua).
- Els aspectes formals (la presentació i la grafia).
Es requerirà la planificació i la revisió del text per a l'avaluació de la competència.

Expressió oral

S'avaluen:
 
- La planificació i l'organització del discurs.
- La competència discursiva (l'adequació del registre a la situació comunicativa i la coherència del discurs).
- La competència lingüística (l'ús del lèxic i de les estructures morfosintàctiques bàsiques de la llengua).
- La prosòdia (volum, entonació, pronunciació, velocitat).
- Els aspectes no verbals (postura del cos, gestualitat).
 
Competència matemàtica 

La prova avalua la competència matemàtica en un únic quadern que inclou ítems de complexitat diferent, a través de les dimensions i els continguts que integren aquesta competència.

La prova de competència matemàtica avalua els blocs de contingut que la integren:

 • Numeració i càlcul.
 • Espai, forma i mesura.
 • Relacions i canvi.
 • Estadística i atzar.

Numeració i càlcul

S'avaluen:

- La comprensió dels nombres, de les seves formes de representació i del sistema de numeració. 
- La comprensió dels significats de les operacions i de les relacions que hi ha entre unes i altres.
- La comprensió de la funcionalitat del càlcul i l'estimació.

Relacions i canvi

S'avaluen: 

- La comprensió i anàlisi dels patrons, les relacions i el canvi. 
- L'ús de models i expressions matemàtiques per representar les relacions. 

Espai, forma i mesura

S'avaluen:

- L'anàlisi de les característiques i propietats de les figures geomètriques. 
- La localització i descripció de relacions espacials. 
- La identificació i aplicació de transformacions geomètriques.
- La utilització de la visualització i de models geomètrics per resoldre problemes. 
- La comprensió de les magnituds mesurables, de les unitats i del procés de mesurar. 
- L'aplicació de tècniques i instruments per mesurar.

Estadística i atzar

S'avalua: 

- La interpretació i construcció de grafics amb dades sobre fets coneguts, relatius a la vida quotidiana.

La majoria dels ítems, independent del bloc de continguts en què estiguin inscrits, també es poden assignar a una o diverses de les dimensions de la competència matemàtica, és a dir:

 • Resolució de problemes.
 • Raonament i prova.
 • Connexions.
 • Comunicació i representació.

Resolució de problemes

Els ítems vinculats a la resolució de problemes combinen diversos blocs de continguts i fan referència a una situació concreta d’interès per als alumnes.

S’inclouen ítems d’opció múltiple que avaluen la solució i d’altres ítems de resposta oberta que avaluen el procés de solució.

Alguns d’aquests ítems es poden resoldre de diverses maneres o poden presentar múltiples solucions.

Raonament i prova

Els ítems vinculats a aquesta dimensió impliquen:

- El reconeixement de patrons o propietats de nombres o figures i la deducció del patró que segueixen determinades   sèries ascendents o descendents.
- La comprovació d’una conjectura donada en una situació concreta.

S’inclouen ítems d’opció múltiple combinats amb algun ítem de resposta oberta, de completar una graella, de verdader o fals, etc.

Connexions

Els ítems vinculats a aquesta dimensió impliquen l’aplicació i/o la relació dels conceptes treballats en una situació.

Hi ha ítems d’opció múltiple que inclouen dibuixos o representacions de la realitat, el reconeixement dels nombres, d’unitats de mesura o de figures o cossos geomètrics.

Comunicació i representació

Els ítems vinculats a aquesta dimensió demanen que l’alumne escrigui el procés de resolució seguit, o que l’alumne expliqui la representació triada o com es pot representar d’una altra manera.

S’inclouen ítems de resposta oberta, de completar gràfics o figures.

Proves aplicades durant el curs 2016-2017

Des d'aquest enllaç es pot accedir a les proves aplicades durant el curs 2016-2017.

Unitats responsables

Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

Direcció General d'Educació Infantil i Primària

Informació, consultes i incidències

NOVETAT: Per accedir a l'aplicació, heu d'introduir l'usuari i contrasenya GICAR (ATRI).

La informació necessària per a la correcta aplicació de les proves (procediment i calendari, accés a l'aplicació informàtica que conté les guies d'aplicació, etc.) la trobareu aquí:

Centres públics: al Portal de centres del Departament.

Centres concertats i privats: al Portal de centres d'altres titularitats.

Les consultes sobre l'aplicació informàtica, llistes d'alumnat o incidències diverses s'han d'adreçar al Servei d'Atenció Unificada, a l'adreça de correu sau.tic@gencat.cat o bé al telèfon 900828282 (codi del Departament d'Ensenyament: 4).

Avaluació diagnòstica d’educació primària: adiagnostica_primaria.ensenyament@gencat.cat


Data d'actualització: 20.03.2018