Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Prova d'avaluació diagnòstica d'educació primària. 2015-2016


L'avaluació diagnòstica. Característiques i finalitats

D’acord amb la Llei d'Educació de Catalunya i amb la legislació vigent, tal i com es preveu en les resolucions per a l’organització i el funcionament dels centres, tots els centres han de fer una avaluació diagnòstica, centrada en les competències bàsiques del currículum.

L’avaluació diagnòstica té caràcter orientador i formatiu per als centres. No determina, per tant, l’expedient acadèmic individual de l’alumnat.

L’avaluació diagnòstica avalua l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica al final del tercer curs d’educació primària.

Els resultats de la prova, conjuntament amb altres indicadors, ajuden els centres a analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent per assolir les competències i els aprenentatges que estableix el currículum.

Per tal de proporcionar als centres un instrument homogeni de mesura, el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu elabora les proves i defineix els criteris d'aplicació i de correcció. Això no obstant, l'aplicació i la correcció de les proves i l’anàlisi dels resultats són a càrrec dels equips docents dels centres. Per facilitar aquest anàlisi, el Consell proporciona un document específic

Dates en què s'apliquen les proves

Les proves s'apliquen al final de tercer curs d'educació primària.

Les proves de tercer curs d'educació primària s'han d'aplicar entre els dies 18 i el 29 d'abril de 2016.  

El centre decideix el dia o els dies concrets en què es fan les proves, dins de la quinzena prevista. És important que tots els grups facin la mateixa prova simultàniament.

El centre pot decidir administrar de manera flexible el temps d'aplicació de cada un dels quaderns.

Estructura i contingut de les proves

Competència comunicativa lingüística 

Avalua la competència en llengua catalana i en llengua castellana, així com en la varietat aranesa de la llengua occitana, que només s'aplica a l'Aran. 

Hi ha una prova específica per a cada una de les llengües.

Cada prova inclou els apartats següents:

- comprensió oral
- comprensió lectora
- expressió oral
- expressió escrita

Cada prova consta de tres blocs, que s'apliquen en sessions diferents.

La primera sessió avalua la comprensió oral i la comprensió lectora. Per a la comprensió oral hi ha un document per al docent amb el text que els alumnes han d'escoltar i un quadern per a l'alumne, que conté preguntes de comprensió oral sobre el text que han escoltat i dos textos amb preguntes de comprensió lectora.

Cal triar la resposta correcta entre quatre opcions en la major part de les preguntes. Hi ha alguna pregunta on s'ha de marcar si una afirmació és verdadera o falsa i n'hi ha d'altres de resposta oberta, en què cal escriure una resposta clara.

La segona sessió avalua l'expressió escrita. L'alumne ha de: a) completar una graella de planificació de la redacció; b) fer la redacció; c) completar una graella de revisió de la redacció.

La tercera sessió avalua l'expressió oral. Es proporciona una graella de planificació i un tema a desenvolupar.

Comprensió oral

S'avaluen:

- L'obtenció de la informació:

 • Identificació del sentit global i de les idees rellevants del text.
 • Identificació de la idea principal en  missatges clars i senzills.


- La interpretació de la informació:

 • Comprensió de vocabulari i expressions d'ús habitual.
 • Deducció d'informació no explícita.

 
Comprensió lectora

S'avaluen:
 
- L'obtenció de la informació:

 • Localització d'informació explícita i identificació de les idees rellevants del text.

 - La interpretació de la informació:

 • Deducció d'informació no explícita.
 • Establiment de relacions entre apartats del text.
 • Comprensió de les idees rellevants del text.


- La reflexió sobre el text:

 • Identificació del sentit global del text.
 • Relació d'aspectes del text amb experiències o coneixements personals.
 • Reconeixement dels gèneres textuals bàsics.


Expressió escrita
 
S'avaluen:

- La competència discursiva (l'adequació del registre a la situació comunicativa i la coherència del discurs).
- La competència lingüística (l'ús del lèxic, l'ortografia i les estructures morfosintàctiques bàsiques de la llengua).
- Els aspectes formals (la presentació i la grafia).
Es requerirà la planificació i la revisió del text per a l'avaluació de la competència.

Expressió oral

S'avaluen:
 
- La planificació i l'organització del discurs.
- La competència discursiva (l'adequació del registre a la situació comunicativa i la coheeència del discurs).
- La competència lingüística (l'ús del lèxic i de les estructures morfosintàctiques bàsiques de la llengua).
- La prosòdia (volum, entonació, pronunciació, velocitat).
- Aspectes no verbals (postura del cos, gestualitat).
 
Competència matemàtica 

La prova de competència matemàtica inclou ítems de:

 • Numeració i càlcul.
 • Espai, forma i mesura.
 • Relacions i canvi.
 • Estadística i atzar.


Hi ha ítems on cal triar la resposta correcta entre quatre opcions. N'hi ha d'altres de resposta oberta, d'altres en què s'ha de justificar la resposta donada prèviament i d'altres en què s'ha de marcar si una afirmació és verdadera o falsa.

Numeració i càlcul

S'avaluen:

- La comprensió dels nombres, de les seves formes de representació i del sistema de numeració. 
- La comprensió dels significats de les operacions i de les relacions que hi ha entre unes i altres.
- La comprensió de la funcionalitat del càlcul i l'estimació.

Espai, forma i mesura

S'avaluen:

- L'anàlisi de les característiques i propietats de les figures geomètriques. 
- La localització i descripció de relacions espacials. 
- La identificació i aplicació de transformacions geomètriques.
- La utilització de la visualització i de models geomètrics per resoldre problemes. 
- La comprensió de les magnituds mesurables, de les unitats i del procés de mesurar. 
- L'aplicació de tècniques i instruments per mesurar.

Relacions i canvi

S'avaluen: 

- La comprensió i anàlisi dels patrons, les relacions i el canvi. 
- L'ús de models i expressions matemàtiques per representar les relacions. 

Estadística i atzar

S'avalua: 

- La formulació de preguntes abordables amb dades i la recollida, organització i presentació de dades rellevants per respondre-les.

Proves aplicades durant el curs 2014-2015

Des d'aquest enllaç es pot accedir a les proves aplicades a tercer d'educació primària durant el curs 2014-2015.

Unitats responsables

Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

Direcció General d'Educació Infantil i Primària

Informació, consultes i incidències

La informació necessària per a la correcta aplicació de les proves (procediment i calendari, accés a l'aplicació informàtica que conté les guies d'aplicació, etc.) la trobareu aquí:

Centres públics: al Portal de centres del Departament.

Centres concertats i privats: al Portal de centres d'altres titularitats.

Les consultes sobre l'aplicació informàtica, llistes d'alumnat o incidències diverses s'han d'adreçar al Servei d'Atenció Unificada, a l'adreça de correu sau.tic@gencat.cat o bé al telèfon 900828282 (codi del Departament d'Ensenyament: 4).

Avaluació diagnòstica d’educació primària: adiagnostica_primaria.ensenyament@gencat.cat


Data d'actualització: 01.03.2016