Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Avaluacions del Consell  > Arxiu d'avaluacions i estudis  > Avaluació diagnòstica  > Proves d'avaluació diagnòstica d'educació primària i d'ESO. 2013-2014
 

Proves d'avaluació diagnòstica d'educació primària i d'ESO. 2013-2014


L'avaluació diagnòstica

D’acord amb la Llei orgànica d’educació (LOE) i amb el seu desenvolupament a Catalunya (decrets 142/2007 i 143/2007) i tal i com es preveu en les resolucions per a l’organització i el funcionament dels centres, tots els centres han de fer una avaluació de diagnòstic, centrada en les competències bàsiques del currículum.

L’avaluació diagnòstica és una avaluació de caràcter orientador i formatiu per als centres. No determina, per tant, l’expedient acadèmic individual de l’alumnat.

L’avaluació diagnòstica ha de permetre avaluar l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica al final del cicle mitjà d’educació primària i del segon curs de l’ESO.

L’avaluació diagnòstica, conjuntament amb altres indicadors, ha de permetre als centres analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent dels primers cursos de cada etapa educativa per aconseguir la formació i els aprenentatges que estableix el currículum. Aquesta actuació en el camp de l’avaluació educativa ha d’esdevenir una eina útil per a l’avaluació formativa dels centres.

Per tal de proporcionar als centres un instrument homogeni de mesura, l’elaboració de les proves i les pautes per a l’administració i la correcció són externes. Això no obstant, l’administració, la correcció i l’anàlisi de resultats de les proves són a càrrec dels equips docents dels centres.

El curs 2013-2014 és el cinquè curs que s’aplica l’avaluació diagnòstica.

 

Cursos en què s'apliquen les proves

Les proves s'administren a l'alumnat de cinquè d'educació primària i a l'alumnat de tercer d'ESO. D'aquesta manera s'assegura que en el moment de fer les proves, l'alumnat ha cursat íntegrament els aprenentatges previstos.

 

Dates d'aplicació

Les proves s'han d'aplicar entre els dies 14 i 25 d'octubre de 2013.

El centre decideix el dia o els dies concrets que es fan les proves, dins de la quinzena prevista. És important que tots els grups facin la mateixa prova simultàniament.

El temps d'aplicació de cada un dels quaderns és d'una hora.

 

Aplicació de les proves

La informació necessària per a la correcta aplicació de les proves (procediment i calendari, accés a l'aplicació informàtica que conté les guies d'aplicació, etc.) la trobareu aquí:

Centres públics: al Portal de centres del Departament.

Centres concertats i privats: al Portal de centres d'altres titularitats.

 

Estructura de les proves

Competència comunicativa lingüística
Hi ha un quadern independent per a cadascuna de les proves: la de llengua catalana, la de llengua castellana i la de la varietat aranesa de la llengua occitana, que només s’administra a l’Aran. A cada quadern hi ha:

  • dos textos amb preguntes de comprensió lectora
  • ítems d'ortografia, morfologia i lèxic
  • exercicis d'expressió escrita: dues redaccions breus per a l'educació primària i una redacció més llarga per a l'ESO

En la major part de les preguntes, cal triar la resposta correcta entre quatre opcions. Hi ha preguntes on s'ha de marcar si una afirmació és vertadera o falsa i n'hi ha alguna de resposta oberta, en què cal escriure una resposta breu.

Competència matemàtica
La prova de competència matemàtica inclou activitats referides a:

  • numeració i càlcul
  • espai, forma i mesura
  • relacions i canvi
  • estadística i atzar (només a l'ESO)

Hi ha preguntes que demanen triar la resposta correcta entre tres o quatre opcions. N'hi ha  d'altres de resposta oberta i d'altres on s'ha de justificar la resposta donada prèviament.
 

Criteris d'avaluació

Competència comunicativa lingüística

Comprensió lectora
S’avaluen:
-l'obtenció i localització de la informació;
-la interpretació i organització de la informació;
-la reflexió sobre el text.
Expressió escrita
S’avaluen:
-la competència discursiva (l’ordre en l’exposició de les idees, la coherència i cohesió del discurs i l’adequació del registre a la situació comunicativa);
-la competència lingüística (el coneixement del lèxic, l’ortografia i les estructures morfosintàctiques bàsiques de la llengua);
-els aspectes formals (la presentació i la grafia).

Les preguntes amb què s’avaluen les capacitats de comprensió lectora es valoren amb 0 i 1 punts. La competència discursiva i lingüística es valoren entre 0 i 4 punts; els aspectes formals, amb 0 o 1 punt.

Competència matemàtica

Numeració i càlcul
S’avaluen:
-la comprensió dels nombres i les diferents formes de representar-los;
-la interpretació del significat de les operacions;
-l'agilitat en el càlcul i la capacitat de fer estimacions raonables;
-el reconeixement de la fracció com a part d'una unitat.
Espai, forma i mesura
S'avaluen:
-l'anàlisi de les característiques i propietats de les figures geomètriques;
-la utilització de la visualització i de models geomètrics per resoldre problemes;
-la comprensió de les magnituds mesurables i de les unitats;
-l'aplicació de tècniques i instruments per mesurar.
Relacions i canvi
S'avaluen:
-la comprensió i l'anàlisi de patrons i relacions;
-l'ús de models per representar les relacions;
-la utilització de models matemàtics per representar i comprendre relacions quantitatives.
Estadística i atzar (només a ESO)
S'avaluen:
-l'obtenció de conclusions i l'establiment de prediccions a partir de dades;
-la comprensió i l'aplicació de conceptes bàsics d'atzar.

Les respostes es valoren amb 0 i 1 punt.

 

Unitats responsables

Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu
Direcció General d'Educació Infantil i Primària
Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 
 

Consultes i incidències

Totes les consultes sobre l'aplicació informàtica, llistes d'alumnat o incidències diverses s'han d'adreçar al Servei d'Atenció Unificada, a l'adreça de correu sau.ensenyament@gencat.cat o bé al telèfon 902 532 100.

Avaluació diagnòstica d’educació primària: adiagnostica_primaria.ensenyament@gencat.cat


 

Les proves aplicades el curs 2013-2014

Aquests són els quaderns de les proves aplicades en l'avaluació del curs 2013-2014 a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria.

També es pot accedir als criteris de correcció.

 

Excels disponibles per als centres d'educació primària

Accés a fulls d'excel que permeten introduir les notes dels alumnes i analitzar-ne els resultats.

 
Data d'actualització: 17.11.2015