Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Activitats del Consell  > 4t Seminari d'Avaluació Educativa. Barcelona, 12 de novembre de 2007
 

4t Seminari d'Avaluació Educativa. Barcelona, 12 de novembre de 2007


Resum de l'acte

4tseminari1
Amb l’assistència d’unes 170 persones, el 12 de novembre de 2007 va tenir lloc a Barcelona el 4t Seminari d’Avaluació Educativa, organitzat pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i inaugurat pel conseller d’Educació, Ernest Maragall, el secretari de Polítiques Educatives, Francesc Colomé, i el president del Consell, Joaquim Prats.
Al matí es van poder escoltar dues conferències que analitzaven el component democràtic de l’avaluació, tot aportant els principals indicadors per a l’avaluació de polítiques públiques en general des de l’òptica del desenvolupament sostenible. A la tarda es va presentar la proposta d’avaluació del sistema de formació professional reglada (FPR) de Catalunya per al 2008 i es va celebrar una taula rodona sobre els mètodes i objectius d’aquesta avaluació, prevista en el Pla d’Avaluació del Departament d’Educació (2005).

Conferència de Georges Felouzis. Professor de Sociologia de la Universitat de Ginebra: El lloc de l'avaluació en el debat democràtic

4t seminari2
L'autor basa la seva exposició en una idea central: l'estat (els governs) té l'obligació d'avaluar les seves polítiques i les seves actuacions. Per tant, en tot sistema democràtic l'avaluació ha formar part de les polítiques públiques, no ha de ser un fet que s’esdevingui a posteriori, sinó que ha de ser una dimensió determinant de l'acció política en si mateixa.

A partir d'aquesta premissa, el professor Felouzis considera que la plena democratització dels sistemes educatius només s’aconseguirà si, i només si, els resultats de la seva avaluació es difonen i són objecte d’un debat social. És a dir, la relació entre avaluació i democràcia no és, de cap de les maneres, directa. Està mediatitzada per la seva apropiació per part dels actors en el context d'un debat públic.

Conferència d'Hélène Combe. Sociòloga i politòloga, delegada general de l'Observatori de la Decisió Pública (Nanterre-Nantes). Indicadors de qualitat en l'avaluació de polítiques públiques

Tracta els sis principis que han de dirigir un desenvolupament durador: precaució, prevenció, optimització de recursos, subsidiarietat, responsabilitat i reversibilitat. Principis que han d’estar cohesionats sobre la base de quatre criteris d'avaluació: governança, cohesió social, economia plural i entorn. Tot això, amb la finalitat d'influir en l'evolució de “les convencions”, modificar les pràctiques i els comportaments i avançar cap a un desenvolupament més integrat, més solidari i més ben distribuït.
A partir d’aquest marc general, Hélène Combe aporta algunes pautes per a l'avaluació de la formació professional. Segons el seu criteri, ha de tractar-se d'una avaluació centrada en la funció pedagògica de la formació (accessos a la titulació i al treball) i també en les respostes aportades per les institucions, les empreses, els agents socials i els territoris a les necessitats de formació i de treball.

Presentació de l'avaluació de la formació professional reglada per al 2008. Joaquim Prats. President del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Concreta els quatre objectius generals que s'han assignat a l'avaluació del sistema de formació professional reglada: detectar els punts forts i febles del sistema com a factor educatiu en general i, particularment, com a instrument d'inserció laboral; realitzar un diagnòstic de la situació de la FPR pel que fa a la satisfacció de la demanda i a les necessitats de les persones i del mercat de treball, tot diagnosticant-ne l'impacte; informar la societat de la qualitat del sistema i de la seva utilitat com a instrument de formació, inserció laboral i cohesió social; realitzar una acció prospectiva sobre tendències, canvis i demandes que permeti projectar el futur de la FPR. Tot això, sense oblidar el paper de la FPR en el conjunt de la formació per al treball (la reglada, l'ocupacional i la continua). El període a avaluar va des del curs 2001-2002 fins al 2006-2007, el període d'aplicació de la formació professional reglada definida a la LOGSE.

Taula rodona. Avaluació i prospectiva de la formació professional inicial a Catalunya: mètodes i objectius

Jordi Planas. Catedràtic de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona

4t seminari3
Presenta els resultats de la seva investigació sobre la identitat de la formació professional. Ressalta tres idees principals. La primera, que el sistema educatiu de formació professional no pot ser autònom de la dinàmica del mercat de treball. La segona, que el paper de la formació professional no s'ha de limitar a les demandes de les empreses. I la tercera, que la formació reglada ha de reconèixer les competències adquirides fora del sistema educatiu.

Jorge Calero. Catedràtic d’Economia Aplicada a la Universitat de Barcelona

Se centra en l'ús d’indicadors en avaluació i en la seva aplicació a l'avaluació de la formació professional reglada. Com a exemple, exposa algunes aplicacions d'indicadors construïts amb la informació obtinguda de l'Enquesta de transició educativo-formativa i inserció laboral i de l'Enquesta de població activa. Demostra, a partir de les bases de dades d'ambdues fonts, que el nivell d’estudis de les mares té gran influència en la tria dels estudis que fan els nois i les noies joves.

Núria Rodríguez. Professora d’Economia i d’Història de l’Economia a la Universitat Autònoma de Barcelona

Exposa l'avaluació de causalitat aplicada a les polítiques públiques. Explica que el sector públic destina una part important dels seus recursos a finançar programes socials –com per exemple, programes de formació– i a millores educatives, sempre amb l'objectiu de millorar les perspectives econòmiques i socials de la ciutadania. Per això és important mesurar quins programes aconsegueixen assolir els seus objectius i són eficients a l'hora de fer-ho. L'objectiu d'una avaluació de causalitat és estudiar l'efectivitat i l'eficiència dels esmentats programes, amb la finalitat d'aportar a l'administració instruments i reflexions per dissenyar polítiques efectives i eficients.

Programa

9 h Acollida

9.15 h Inauguració
Hble. Sr. Ernest Maragall. Conseller d'Educació
Sr. Francesc Colomé. Secretari de Polítiques Educatives
Sr. Joaquim Prats. President del Consell Superior d’Avaluació

9.30 h -11 h Conferència i debat
Sr. Georges Felouzis. Professor de Sociologia de la Universitat de Ginebra
El lloc de l'avaluació en el debat democràtic

11 h - 11.30 h Pausa i cafè

11.30 h - 13.30 h Conferència i debat
Sra. Hélène Combe. Delegada general de l'Observatoire de la Décision Publique (Nantes-Nanterre)
Indicadors de qualitat en l'avaluació de polítiques públiques

16 h - 16.30 h Presentació de l'avaluació de la formació professional inicial per al 2008
Sr. Joaquim Prats. President del Consell Superior d'Avaluació

16.15h-18.30 h Taula rodona: Avaluació i prospectiva de la formació professional inicial a Catalunya: mètodes i objectius
Sr. Gregorio Anta. Director de Formació, Consultoria i Qualitat d'EDUCTRADE
Sr. Jorge Calero. Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona
Sra. Núria Rodríguez. Professora d'Economia i Història de l'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona

Data d'actualització: 18.01.2008