Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Activitats del Consell  > 3r Seminari d'Avaluació Educativa. Barcelona, 6 de novembre de 2006
 

3r Seminari d'Avaluació Educativa. Barcelona, 6 de novembre de 2006


Resum de l'acte

3r seminari inauguracio
Amb l'assistència d'un centenar de persones va tenir lloc el 3r Seminari d'Avaluació Educativa, organitzat pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. L'acte va ser inaugurat per Francesc Colomé, secretari d'Educació, i Carme Amorós, secretària executiva del Consell.

Al matí es van poder escoltar les conferències de Julio Carabaña, catedràtic de Sociologia de l'Educació a la Universitat Complutense de Madrid, i de Jorgen Balling Rasmussen, assessor del Ministeri d'Educació de Dinamarca i representant en la comissió de govern del PISA. A la tarda, es va presentar l'avaluació de l'educació primària del 2007 i es va celebrar una taula rodona sobre pràctiques avaluatives en centres educatius.

Conferència de Julio Carabaña, catedràtic de Sociologia de l'Educació a la Universitat Complutense de Madrid: Els resultats PISA: diferències explicables i diferències inexplicables.

3r seminari carabana
Argumenta que els resultats PISA tenen dues interpretacions possibles, una d'optimista i una altra de pessimista. Es decanta per la visió positiva, sense negar que els resultats mostren necessitats que cal tenir en compte i millores que s'han de dur a terme. Defuig el plantejament victimista i la visió negativa de l'educació a l'Estat espanyol.

A partir de l'anàlisi concreta de dos ítems del qüestionari PISA 2003, matisa les dades proporcionades per l'estudi. Per exemple, si es prenen com a model els països que obtenen més bons resultats, es pot observar que la inversió en educació no sempre és garantia de més èxit en els resultats, perquè hi ha països que gasten més que d'altres i, no obstant això, obtenen resultats més baixos. Una altra dada observable és que els països que obtenen millors resultats, de forma general, són països petits o poc poblats.

Conclou defensant que la comparació entre estats i centres educatius s'ha de fer tenint en compte el paradigma social de cada país. Els resultats de PISA s'han d'entendre i contextualitzar en cada cas concret perquè la història i la situació de cada país marca unes diferències de partida considerables.

Conferència de Jorgen Balling Rasmussen, assessor del Ministeri d'Educació de Dinamarca i representant en la comissió de govern del PISA: Els canvis en l'avaluació del sistema educatiu a Dinamarca.

3r seminari rasmunsen
Després d'un breu resum sobre el sistema educatiu danès, exposa els resultats obtinguts per l'alumnat de Dinamarca en el PISA 2000 i 2003 i les reaccions tant del professorat com dels polítics. Es va generar un debat públic sobre l'estudi PISA i la política educativa del país.

El 2003, el govern de Dinamarca va demanar a l'OCDE que efectués una revisió de la secundària obligatòria com a seguiment dels resultats obtinguts en el PISA, duta a terme el 2003 i 2004 i que va concloure amb la publicació d'un informe el 2004 amb trenta-cinc suggeriments per millorar els resultats de l'alumnat tot estimulant l'equitat del sistema.

Analitza l'escola pública danesa a partir del seus punts forts (tradició democràtica, compromís per a l'educació, inversió en educació, control local, rol actiu dels pares i mares, etc.) i febles (resultats febles, manca de cultura avaluativa, intercanvi inadequat de bones pràctiques, mal comportament a les aules, suport inadequat a l'alumnat bilingüe, etc.)

Planteja les estratègies de millora proposades, tant a nivell d'estàndards, avaluació i efectivitat, com de funcions i competències dels líders escolars, com de formació professional inicial i permanent. Hi ha, també, un acord col·lectiu sobre funcions i condicions, unes estratègies a aplicar per a l'alumnat bilingüe i amb necessitats especials, etc.

Conclou l'exposició enumerant les iniciatives empreses pel govern per a l'ensenyament obligatori, fixant-se sobretot en les que fan referència a l'avaluació.

Presentació de l'avaluació de l'educació primària per al 2007. Carme Amorós. Secretària executiva del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

3r seminari primaria

Taula rodona: L'avaluació en els centres educatius

Anna Sena. Directora del CEIP Octavio Paz (Barcelona)

El CEIP Octavio Paz és un centre que es caracteritza per l'intercanvi cultural i social amb una escola de l'estat de Veracruz de Mèxic. Fa tretze anys que funciona, acull 22 nacionalitats diferents i un 48% d'immigrants, la majoria dels quals s'integren al nostre sistema educatiu amb una escolaritat ja iniciada. El centre realitza una avaluació a l'inici i al final de cada curs de l'àmbit de llengua i de matemàtiques, que els permet detectar mancances pedagògiques (com per exemple, en la resolució de problemes), que es van esmenant. Avaluen les competències bàsiques, que els serveixen també per avaluar els nens i nenes que vénen amb una escolarització ja iniciada. El projecte "Biblioteca" del centre ha animat molt la lectura i és un motiu de satisfacció perquè s'han començat a notar resultats significatius.

Lluïsa Serra. Directora del CEIP del Bosc (Barberà del Vallès)

3r seminari taularodona
El centre és una escola del casc antic de Barberà, amb vint-i-un anys d'antiguitat, amb un alumnat de nivell socioeconòmic baix, majoritàriament castellanoparlant i amb un percentatge del 13,6% de nouvinguts i del 16,16% d'alumnat amb NEE. La meitat del claustre té plaça definitiva al centre. El centre va començar aplicant l'avaluació interna i externa (amb problemes) promoguda des de l'any 1997 des de la Inspecció, que a poc a poc s'ha anat substituint per les proves de competències bàsiques. Els aspectes més significatius de l'avaluació de l'alumnat que es fa al centre són que s'avalua cada infant segons les seves capacitats i que l'avaluació incideix en la presa de decisions de millora sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge i sobre la intervenció pedagògica a emprendre en cada cas concret. El centre forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques.

Rosa M. Betran. Directora de l'IES Puig i Cadafalch (Mataró)

El seu és un IES situat en un turó de Mataró, amb onze anys d'antiguitat, que imparteix batxillerat i cicles formatius a uns 500 alumnes de nivell sociocultural baix, majoritàriamet castellanoparlant i amb poca implicació de les famílies.Exposa l'acumulació d'accions avaluatives que el centre va haver de patir el curs passat (avaluació d'interins, del professorat en pràctiques, global diagnòstica, PISA i secundària obligatòria 2006, competències bàsiques, prevenció de riscos laborals). Planteja les dificultats organitzatives i les distorsions que van provocar en el centre, la inadequació de la temporalització (seria millor al primer trimestre), la manca de recursos per solucionar problemes concrets, la poca credibilitat que desperten en el professorat. L'avaluació global diagnòstica s'ha convertit en un punt de partida per a un pla estratègic, cosa que ha estat valorada positivament per l'equip directiu del centre.

Neus Caufapé. Directora de l'IES Escola del Treball (Lleida)

El seu és un IES de setanta-cinc anys, ubicat al centre de Lleida, que té espais poc adequats. Imparteix batxillerat i cicles formatius de grau superior i mitjà a uns 600 alumnes, el 55% dels quals són nouvinguts. El procés avaluatiu del centre va començar amb l'ordre de 1997 (el professorat va rebre formació). Actualment, per iniciativa pròpia avaluen els resultats acadèmics a final de curs, el clima del centre i les mesures disciplinàries aplicades, les activitats extraescolars, el crèdit de síntesi, etc. Una de les avaluacions que ha tingut més èxit és la que van emprendre sobre el grau d'inserció laboral del seu alumnat, sis mesos després d'haver acabat els estudis i la participació en el projecte de Qualitat i Millora Contínua. Tot això ha ajudat els departaments a parlar i consensuar, a valorar la utilitat de les programacions. Ha servit per prestigiar la FP al centre i per veure el centre com una unitat.

Javier Melgarejo. Director de l'Escola Claret (Barcelona)

L'escola, concertada, va ser fundada el 1880 i és de les més antigues del barri de Gràcia. És una escola integrada, des de P3 fins a batxillerat. A partir de l'anàlisi del caràcter propi de l'escola, s'han emprès una sèrie d'accions educatives per treballar els catorze objectius detectats com a fonamentals en l'ideari del centre, que segueixen els models de l'escola entesa com a comunitat d'aprenentatge i com el cor de la col·lectivitat, que ha assenyalat l'OCDE. Explica les innovacions dutes a terme el curs 2003-2004: educació emocional a l'educació infantil, observació del professorat novell a través de filmacions, formació del professorat, avaluació del procediment de treball, potenciació de les relacions amb les famílies, creació d'equips de recerca sobre l'ensenyament-aprenentatge (seguint el model de Finlàndia), creació d'unes jornades d'avaluació, innovació i recerca, etc. El centre potencia l'avaluació de tot el professorat (també per part de l'alumnat), de l'equip directiu, del clima del centre, etc. L'avaluació ha cohesionat el centre i ha creat un clima positiu entre les famílies i el centre.

Andreu Otero. Inspector d'Educació (SSTT a Girona)

L'avaluació és una de les funcions de la Inspecció des de sempre, que ha estat institucionalitzada des de l'ordre de 1997. Actualment, amb el Pla d'Avaluació del Departament d'Educació (2005) té un sentit més cohesionat i coherent. L'aplicació de l'avaluació global diagnòstica ha estat més ben rebuda a primària que a secundària. Els objectius de l'avaluació són recollir informació del centre ordenada en blocs: context, resultats, processos d'aula i de centre, recursos. Les fonts d'informació són el professorat, l'alumnat, les famílies, l'anàlisi de la documentació, les entrevistes amb l'equip directiu i els grups de discussió. Els instruments són, fonamentalment, els qüestionaris.

Programa

9 h Acollida

9.30 h Inauguració
Sr. Francesc Colomé. Secretari d'Educació
Sr. Joaquim Prats. President del Consell Superior d’Avaluació

9.30 h -11 h Conferència i debat
Sr. Julio Carabaña. Catedràtic de Sociologia de l'Educació a la Universitat Complutense de Madrid
Los resultados PISA: diferencias explicables y diferencias inexplicables

11 h - 11.30 h Descans

11.30 h - 13.30 h Conferència i debat
Mr. Jorgen Balling Rasmussen. Assessor del Ministeri d'Educació de Dinamarca i representant en la comissió de govern de PISA
Els canvis en l'avaluació del sistema educatiu a Dinamarca

16 h - 16.15 h Presentació de L'avaluació de l'educació primària 2007
Sr. Joaquim Prats. President del Consell Superior d'Avaluació

16.15h-18.30 h Taula rodona: L'avaluació en els centres educatius
Sra. Anna Sena. Directora del CEIP Octavio Paz. Barcelona
Sra. Lluïsa Serra. Directora del CEIP del Bosc. Barberà del Vallès
Sra. Rosa Betran. Directora de l'IES Puig i Cadafalch. Mataró
Sra. Neus Caufapé. Directora de l'IES Escola del Treball. Lleida
Sr. Javier Melgarejo. Director de l'Escola Claret. Barcelona
Sr. Andreu Otero. Inspector d'Educació. SSTT a Girona

Data d'actualització: 07.12.2007