Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Activitats del Consell  > 2n Seminari d'Avaluació Educativa. Barcelona, 21 d'octubre de 2005
 

Segon Seminari d'Avaluació Educativa. Barcelona, 21 d'octubre de 2005

2nseminari_00

Resum de l'acte

Amb l’assistència d’unes 90 persones va tenir lloc el Segon Seminari d’Avaluació Educativa, organitzat pel Consell Superior del Sistema Educatiu i inaugurat per Francesc Colomé, director general de Planificació Educativa, i Joaquim Prats, president del Consell.   

Al matí es van poder escoltar dues conferències relacionades amb l’estudi PISA. A la tarda es va debatre el funcionament de l’avaluació en les comunitats autònomes de Castella-La Manxa, Canàries i Andalusia. Es va cloure l’acte amb la presentació del pla d’avaluació del sistema educatiu a Catalunya previst per al 2006


Conferència de Hans Konrad Koch. Cap de la unitat per a la Reforma Educativa. Ministeri Federal d’Educació i Recerca d’Alemanya

2nseminari_01

Puntualitza que després de valorar els resultats obtinguts per l’alumnat alemany en l’estudi PISA 2000, el Govern Federal d’Alemanya i els 16 lands han començat a introduir una sèrie de mesures per reformar el sistema educatiu, tant a nivell de contingut com d’estructura.

Exposa breument els reptes amb què s’enfronta Alemanya, que són els mateixos que d’altres països de característiques similars, i que condicionen la seva política educativa: la globalització, la necessitat de tenir personal altament qualificat en el món laboral, la integració i cooperació europea, el desenvolupament demogràfic, etc.

Enumera les prioritats de la reforma del sistema educatiu alemany, que podríem resumir en: la necessitat de canviar l’actual sistema educatiu selectiu; més autonomia per a les escoles i correcta articulació de les decisions tant a nivell local, com de lands i estatal; millora del contingut curricular i la metodologia; promoció de l’educació en valors; creació d’estructures que permetin que cada alumne/a desenvolupi el seu potencial independentment del seu context social; potenciació de la formació del professorat; augment de la inversió en educació infantil.

Conferència de Svein Lie. Professor de la Universitat d’Oslo i expert en l’àrea de ciències del projecte PISA

2nseminari_02

Amb el benentès que el PISA proporciona dades importants tant per a la recerca educativa com per a la política educativa i tenint en compte que tots els passos que se segueixen per dissenyar, elaborar i analitzar els instruments atorguen molta credibilitat als resultats, explica amb detall els aspectes més importants del PISA 2006, que té les ciències de la naturalesa com a àmbit prioritari d’avaluació.

Així, defineix el concepte de competència científica, explica quins són els instruments del PISA (la prova de l’alumnat, el qüestionari de l’alumnat i el qüestionari de les escoles) i l’organització de l’àrea de ciències en contextos (situacions), competències científiques, coneixement científic i actituds.
 
Explica, també, quines són les característiques dels ítems i de la prova, com es puntuen les respostes, com s’analitzen els ítems, com es du a terme el disseny de la prova i com es presenten els resultats finals de l’estudi: per països, per comunitats autònomes o regions, per subgrups com el sexe, les llengües minoritàries o majoritàries, els tipus d’escola, etc.

Conclou que els resultats internacionals del PISA (que no és un estudi basat en el currículum) han de ser interpretats pels països que hi participen en el seu propi context.

Presentació de l’avaluació del sistema educatiu per al 2006. Joaquim Prats. President del Consell Superior d’Avaluació

2nseminari_03

En el marc del Pla d’Avaluació del Departament d’Educació, elaborat el 2005, i en el context del pla plurianual 2006-2009, presenta l’avaluació prevista per al 2006 en l’àmbit del sistema educatiu. S’avaluarà de manera exhaustiva l’educació secundària obligatòria tot combinant quatre tipus fonamentals d’estudis, que afectaran fonamentalment una cinquantena de centres: tres estudis de rendiment (un dels quals és el PISA 2006), dos estudis de context, dos estudis qualitatius i una avaluació sobre els mètodes d’ensenyament i aprenentatge i les TIC.
Tots aquests estudis es complementen i enriqueixen entre si. Han de fer possible rendir comptes a la societat sobre el funcionament del sistema educatiu de manera fiable i transparent.

Taula rodona: L’avaluació en diferents comunitats autònomes

2nseminari_04

- Fernando Arreaza. Cap de Servei de Coordinació i Desenvolupament Normatiu. Conselleria d’Educació i Ciència. Junta de Comunitats de Castella-La Manxa.
Explica l’avaluació diagnòstica de les competències bàsiques realitzada en el tercer curs d’educació primària amb la finalitat d’ajudar els centres a millorar les seves pràctiques educatives i de facilitar a l’Administració educativa informació valuosa per introduir canvis que signifiquin una millora.

2nseminari_05

- Antonio Benítez. Cap del Servei d’Avaluació. Conselleria d’Educació. Junta d’Andalusia.
Després de presentar dades sobre el context escolar a Andalusia (nombre d’alumnes, de centres educatius i de professorat) i d’esmentar com s’ha adequat la normativa bàsica a l’etapa de transició entre la LOGSE i la LOCE, se centra en les actuacions per a l’avaluació del rendiment de l’alumnat, que s’organitzen en avaluacions de diagnòstic, formatives, internacionals i en estudis i investigacions.
Andalusia participarà en el PISA 2006 amb una ampliació de mostra.

2nseminari_06

- José Sarabia. Director de l’Institut Canari d’Avaluació i Qualitat Educativa. Govern de Canàries.
Després d’exposar les finalitats de l’Institut (avaluar el sistema educatiu i informar la societat dels resultats obtinguts), fa una exposició panoràmica sobre l’avaluació a Canàries prevista en els propers cinc anys, basada en els projectes propis i en els projectes amb col·laboració (sobretot amb l’INECSE).
Qüestiona el fet de basar una reforma educativa (com fan a Alemanya) només en els resultats obtinguts en l’estudi PISA perquè no ofereixen una visió completa del sistema educatiu d’un país.

Programa

9 h   
Acollida

9.30 h  
Inauguració
Sr. Francesc Colomé. Director general de Planificació Educativa
Sr. Joaquim Prats. President del Consell Superior d’Avaluació

9.30 h -11 h  
Conferència i debat
Sr. Hans Konrad Koch. Head of the Directorate 21. Educational Reform. Bundesministerium für Bildung und Forschung
Reflexions i actuacions que han tingut lloc a Alemanya a propòsit dels resultats de l'estudi PISA 200 i 2003

11 h - 11.30 h  
Descans

11.30 h - 13.30 h  
Conferència i debat
Sr. Svein Lie. Professor de la Universitat d'Oslo ILS i expert en l'àrea de ciències del programa PISA
Les ciències en el programa PISA

16 h - 16.45 h  
Presentació de L'avaluació del sistema educatiu per al 2006
Sr. Joaquim Prats

16.45h-18.30 h  
Taula rodona: L'avaluació en diferents comunitats autònomes
Sr. Fernando Arreaza. Jefe del Servicio de Coordinación y Desarrollo Normativo. Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Sr. Antonio Benítez. Jefe del Servicio de Evaluación. Consejería de Educación. Junta de Andalucía.
Sr. José Sarabia. Director del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa. Gobierno de Canarias.


Data d'actualització: 05.12.2007